fbpx
Back to top
Image Alt

Polityka prywatno艣ci

Polityka Prywatno艣ci

W zwi膮zku z korzystaniem z naszej Strony internetowej zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie niezb臋dnym do 艣wiadczenia poszczeg贸lnych us艂ug, a tak偶e informacje o Twojej aktywno艣ci. Nale偶y dok艂adnie zapozna膰 si臋 z niniejsz膮 Polityk膮 Prywatno艣ci, gdy偶 zawiera ona wa偶ne informacje pomagaj膮ce zrozumie膰 praktyki dotycz膮ce przetwarzania przekazywanych nam danych osobowych za po艣rednictwem Strony internetowej, a tak偶e w zwi膮zku z nawi膮zywaniem lub utrzymywaniem kontakt贸w za po艣rednictwem innych kana艂贸w komunikacji, w tym poczty e-mail, po艂膮cze艅 telefonicznych lub tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Szanujemy Twoj膮 prywatno艣膰 i zobowi膮zujemy si臋 do zachowania bezpiecze艅stwa danych osobowych oraz zarz膮dzania nimi zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W celu lepszego zrozumienia naszej Polityki Prywatno艣ci prosimy o zapoznanie si臋 z definicjami wskazanymi poni偶ej:

1. Administrator 鈥 podmiot, kt贸ry samodzielnie lub wsp贸lnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

2. dane osobowe 鈥 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (鈥瀘sobie, kt贸rej dane dotycz膮鈥), gdzie poprzez mo偶liw膮 do zidentyfikowania osob臋 fizyczn膮 rozumie si臋 osob臋, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w聽szczeg贸lno艣ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej,

3. podmiot przetwarzaj膮cy 鈥 osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, kt贸ry przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora,

4. Polityka 鈥 niniejsza Polityka prywatno艣ci.

5. przetwarzanie 鈥 operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak膮 jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz膮dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl膮danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes艂anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost臋pnianie, dopasowywanie lub 艂膮czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

6. RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o聽ochronie danych),

7. Strona internetowa 鈥 strona prowadzona przez Administratora pod adresem https://ltca.pl, dalej zwana 鈥濻tron膮,.

8. U偶ytkownik 鈥 osoba fizyczna odwiedzaj膮ca stron臋 internetow膮 pod adresem https://ltca.pl.

 

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

LTCA ZARZYCKI NIEBUDEK KUBICZ SP脫艁KA KOMANDYTOWA

ul. Miodowa 1

00-080 Warszawa

KRS: 0000520255

NIP: 5272719363

REGON: 147395527

Kontakt z Administratorem jest mo偶liwy poprzez adres e-mail biuro@ltca.pl lub adres korespondencyjny:
ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Istniej膮 r贸偶ne procesy w ramach kt贸rych przetwarzamy dane osobowe.

Ka偶dy z proces贸w przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod k膮tem istnienia tzw. przes艂anek legalno艣ci (art. 6 RODO), pozwalaj膮cych nam przetwarza膰 Twoje dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzamy w nast臋puj膮cych celach i w oparciu o nast臋puj膮ce podstawy prawne:

 

Cel przetwarzania danych

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Zawieranie i realizacja umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) – w odniesieniu do klienta/kontrahenta b臋d膮cego stron膮 umowy

art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes 鈥 kontakt z osobami realizuj膮cymi umow臋 w imieniu klienta/kontrahenta) 鈥 w odniesieniu do os贸b wyst臋puj膮cych w imieniu klienta/kontrahenta

Wykonanie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z聽przepis贸w prawa dotycz膮cych wystawiania i聽przechowywania dokument贸w ksi臋gowych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowi膮zek prawny)

Obs艂uga procesu sk艂adanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowi膮zek prawny)

Kontaktowanie si臋 w celu badania poziomu satysfakcji w艣r贸d klient贸w Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 鈥 budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysy艂anie newslettera mog膮 wymaga膰 uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odr臋bnych przepis贸w prawa).

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 鈥 marketing bezpo艣redni us艂ug oferowanych przez Administratora)

Przyjmowanie zapyta艅 i udzielanie odpowiedzi za po艣rednictwem formularzy dost臋pnych na Stronie lub poprzez kontakt e-mail, telefoniczny lub pocztowy

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 鈥 przyjmowanie zapyta艅 dotycz膮cych oferowanych przez Administratora us艂ug i udzielenie odpowiedzi)

Prowadzenie dzia艂a艅 analitycznych i聽statystycznych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 鈥 prowadzenie analiz aktywno艣ci U偶ytkownik贸w, a tak偶e ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalno艣ci i 艣wiadczonych us艂ug)

Realizacja ewentualnych roszcze艅

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 鈥 ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami)

 

W 艣rodowisku internetowym korzystamy z plik贸w cookies, kt贸re mog膮 gromadzi膰 pewne informacje o osobach. Dok艂adny spos贸b korzystania z ciasteczek opisali艣my w dalszej cz臋艣ci Polityki.

Nie stosujemy tzw. profilowania kwalifikowanego, polegaj膮cego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji wywo艂uj膮cych wobec Ciebie skutki prawne lub istotnie mog膮cych na Ciebie wp艂ywa膰.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub mo偶e by膰 warunkiem koniecznym do skorzystania z us艂ugi Administratora, w tym do zawarcia umowy. W takim przypadku konsekwencj膮 braku podania danych osobowych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci skorzystania z danej us艂ugi.

W przypadku przetwarzania danych kontaktowych przedstawicieli klient贸w/kontrahento虂w (np. imi臋, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko s艂u偶bowe) z虂ro虂d艂em pozyskania tych danych moz虈e byc虂 okres虂lony klient/ kontrahent, kto虂ry podj膮艂 lub zamierza podj膮c虂 wspo虂艂prac臋 z Administratorem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych b臋d膮 pracownicy Administratora, podmioty przetwarzaj膮ce dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci sp贸艂ka z Grupy LTCA tj. LTCA Sp. z o. o., podmiot 艣wiadcz膮cy us艂ugi outsourcingu ksi臋gowo艣ci, dostawcy system贸w informatycznych, podmiot odpowiedzialny za obs艂ug臋 informatyczn膮.聽 Odbiorcami danych b臋d膮 r贸wnie偶 podmioty upowa偶nione do odbioru danych na podstawie przepis贸w prawa.

Twoje dane osobowe mog膮 by膰 przez nas udost臋pniane na zewn膮trz jedynie w wyj膮tkowych przypadkach. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji w艂a艣ciwym organom b膮d藕 osobom trzecim, kt贸re zg艂osz膮 偶膮danie udzielenia takich informacji, opieraj膮c si臋 na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zale偶y od celu przetwarzania, dla kt贸rego dane s膮 zbierane, zgodnie z poni偶szymi kryteriami:

  1. a) okres realizacji umowy 鈥 w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,

  2. b) okres niezb臋dny do rozpatrzenia z艂o偶onej reklamacji 鈥 w przypadku przetwarzania danych w celu obs艂ugi procesu sk艂adanych reklamacji przez okres prowadzenia korespondencji lub utrzymywania kontaktu,

  3. c) do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  4. d) po okresach wskazanych w pkt a) 鈥 d) przez czas, w kt贸rym przepisy prawa nakazuj膮 przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅.

Po up艂ywie okresu przetwarzania dane s膮 nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PRAWA OS脫B, KT脫RYCH DANE DOTYCZ膭

Przepisy RODO gwarantuj膮 szeroki wachlarz praw, zapewniaj膮cych ochron臋 Twojej prywatno艣ci: prawo dost臋pu do tre艣ci danych oraz 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a tak偶e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych) w聽przypadku uznania, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pami臋taj o tym, 偶e nie wszystkie poni偶ej wskazane prawa znajduj膮 zastosowanie w ka偶dej sytuacji.

Z naszej strony do艂o偶ymy najwy偶szej staranno艣ci aby zrealizowa膰 przys艂uguj膮ce Ci prawa.

 

BEZPIECZE艃STWO DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczy膰 zgromadzone dane osobowe przed niew艂a艣ciwym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utrat膮, zmian膮, ujawnieniem lub dost臋pem.

Stosowane przez nas metody zabezpiecze艅 pozostaj膮 w zgodzie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dotycz膮cymi ochrony danych osobowych. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e 偶adna strona internetowa nie mo偶e by膰 w pe艂ni bezpieczna i nie mo偶emy ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za nieuprawniony lub niezamierzony dost臋p, kt贸ry ma miejsce niezale偶nie od nas.

Nasza Strona mo偶e zawiera膰 linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za praktyki dotycz膮ce ochrony prywatno艣ci, tre艣膰 ani zabezpieczenia stosowane przez te inne strony. Polityka nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na linkowanych stronach. Zalecamy uwa偶ne zapoznanie si臋 z politykami prywatno艣ci innych stron internetowych.

 

MEDIA SPO艁ECZNO艢CIOWE

Istnieje mo偶liwo艣膰 udost臋pnienia informacji znajduj膮cych si臋 na Stronie za po艣rednictwem medi贸w spo艂eczno艣ciowych, takich jak Facebook. Oznacza to, 偶e udost臋pniane informacje, w tym imi臋 i nazwisko oraz preferencje, b臋d膮 widoczne dla os贸b odwiedzaj膮cych te strony. Zalecamy uwa偶ne zapoznanie si臋 z politykami prywatno艣ci podmiot贸w prowadz膮cych media spo艂eczno艣ciowe, gdy偶 dotycz膮 one przetwarzania Twoich danych osobowych przez te podmioty.

 

PLIKI COOKIES

Strona korzysta z plik贸w cookies.

Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika i przeznaczone s膮 do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:
a) doskonalenia naszych us艂ug i Strony, poprzez analiz臋 w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 ze Strony;
b) monitorowania i zarz膮dzania ruchem Strony,
c) zapewnienia bie偶膮cego prawid艂owego funkcjonowania Strony.

W ramach funkcjonowania Strony stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

Wchodz膮c po raz pierwszy na stron臋 internetow膮 Strony u偶ytkownikowi wy艣wietli si臋 baner, kt贸ry poinformuje go o u偶ywaniu plik贸w cookies oraz umo偶liwi zarz膮dzanie nimi. U偶ytkownik mo偶e zarz膮dza膰 plikami cookies jakie s膮 instalowane na jego urz膮dzeniu tj. wyrazi膰 zgod臋 na wszystkie kategorie plik贸w cookies lub tylko niekt贸re z nich. Mo偶e te偶 w dowolnym momencie cofn膮膰 udzielone zgody klikaj膮c na przycisk 鈥濼ylko niezb臋dne鈥. Je艣li u偶ytkownik akceptuje instalowanie wszystkich kategorii plik贸w cookies powinien klikn膮膰 przycisk 鈥濧kceptuj臋 wszystkie鈥. Aby zarz膮dza膰 ustawieniami plik贸w cookie dla danej kategorii plik贸w cookie, nale偶y klikn膮膰 w przycisk 鈥濪ostosuj鈥, przesun膮膰 odpowiedni przycisk na banerze plik贸w cookies, a nast臋pnie klikn膮膰 w przycisk 鈥瀂apisz moje preferencje鈥. Mo偶liwo艣膰 zarz膮dzania plikami cookies nie dotyczy niezb臋dnych plik贸w cookies, kt贸rych obs艂ug膮 mo偶na zarz膮dza膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej U偶ytkownika.

Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies. Nale偶y pami臋ta膰 o skonfigurowaniu wszystkich przegl膮darek na r贸偶nych urz膮dzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istniej膮 r贸偶ne sposoby konfigurowania przegl膮darek, dlatego nale偶y zapozna膰 si臋 z sekcj膮 鈥濸omoc鈥 u偶ywanej przegl膮darki, aby dowiedzie膰 si臋, jak j膮 skonfigurowa膰 i skorzysta膰 z dost臋pnych opcji.

Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze Strony.

Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na Stronie.

Sposoby konfigurowania ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies w poszczeg贸lnych wyszukiwarkach mo偶na znale藕膰 m. in. pod adresami:
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek ;
Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl ;
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮ce z operatorem Administratorem podmioty, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to firm: Google, w tym YouTube (Google Inc. z siedzib膮 w USA), Facebook (Meta Inc. z siedzib膮 w USA).

U偶ytkownicy mog膮 samodzielnie wy艂膮czy膰 pliki cookie 鈥濭oogle Analytics鈥, pobieraj膮c modu艂 dost臋pny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Informacja o wykorzystywaniu przez Facebook (Meta) mo偶na odnale藕膰 pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

Szczeg贸艂owa informacje o wykorzystywanych rodzajach plik贸w cookie takich jak:
a) nazw臋 pliku cookie
b) czas przechowywania
c) opis

dost臋pne s膮 za pomoc膮 banera plik贸w cookie po klikni臋ciu w przycisk 鈥濪ostosuj鈥 a nast臋pnie rozwini臋ciu kategorii. W ka偶dym momencie mo偶esz zmieni膰 ustawienia plik贸w cookie korzystaj膮c z banera plik贸w cookie dost臋pnego po naci艣ni臋ciu ikony:

AKTUALIZACJA

Polityka jest na bie偶膮co weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki zosta艂a przyj臋ta i obowi膮zuje od 20.05.2024 roku.