POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

TP - Compliance

Usługi świadczone w ramach TP compliance mają zapewnić zgodność zarządzania i kształtowania warunków transakcji wewnątrzgrupowymch z międzynarodowymi oraz krajowymi przepisami/wytycznymi z zakresu cen transferowych, jak również wskazać rynkowe zasady realizacji transakcji wewnątrzgrupowych. Usługi te obejmują:

 

 1. planowanie i wdrożenie polityki i procedur w zakresie cen transferowych, optymalizujących rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi,

 2. opracowanie zasad rozliczeń, w tym ustalenie sposobu kalkulacji oraz rynkowego poziomu cen,

 3. przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez podmioty powiązane,

 4. analizę rodzajów ryzyka w zakresie cen transferowych obejmująca identyfikację, minimalizację, oraz zastosowania instrumentów umożliwiających jego ograniczenie lub eliminację,

 5. identyfikacja przepływów transakcyjnych oraz alokacja zysków pomiędzy zakładem, centralą i jednostkami powiązanymi,

 6. ustalenie ośrodków odpowiedzialności za poszczególne czynności,

 7. gromadzenie danych i ich archiwizację,

 8. identyfikację transakcji i elementów generujących ryzyko z zakresu cen transferowych,

 9. określenie zasad obiegu, przepływu oraz gromadzenia dokumentów związanych z obszarem cen transferowych.

 10. bieżącą asystę oraz reprezentowanie Państwa firmy w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych

 11. szkolenia z zakresu cen transferowych,

 12. ocenę obowiązku opracowania dokumentacji podatkowych.

 

Wzrastające zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych oznacza, iż grupy kapitałowe powinny wykazywać się większą dyscypliną, lepszym współczynnikiem kontroli wewnętrznej, a także większym stopniem odpowiedzialności. Niedostosowanie się do istniejących i nowo powstających przepisów i regulacji prawnych może stanowić zagrożenie dla działalności biznesowej podmiotów oraz zwiększać ryzyko w obszarze sankcji podatkowych.
Procedury zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi oraz prawidłowego kształtowania warunków transakcji są narzędziem służącym do maksymalnego ograniczenia ryzyka podatkowego i zapewnienia spójności w realizowaniu transakcji wewnątrzgrupowych.

Partner
Anna Kubicz
Doradca podatkowy

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!