POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Klauzula Informacyjna

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu w jakim zgoda została wyrażona. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe mogą otrzymać ponadto upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratorów.


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.


Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami za pośrednictwem adresu biuro@ltca.pl.


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.