POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Polityka cen transferowych i wewnętrzne
procedury zarządzania cenami
transferowymi.

Ogranicz swoje ryzyko podatkowe i zyskaj narzędzie pozwalające zarządzać transakcjami wewnątrzgrupowymi. Nasz Zespół Cen Transferowych, to eksperci, posiadając wieloletnie doświadczenie, które pozwala przedsiębiorcom maksymalnie ograniczyć ryzyko w obszarze cen transferowych i opracować procedury wewnętrznego zarządzania transakcjami z podmiotami powiązanymi.


Usługi świadczone w ramach opracowania polityki cen transferowych oraz wewnętrznych procedur zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi obejmują:

 1. planowanie i wdrożenie polityki i procedur w zakresie cen transferowych, optymalizujących rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi

 2. weryfikację posiadanej polityki i procedur definiujących zasady rozliczeń w transakcjach wewnątrz grupowych

 3. opracowanie zasad rozliczeń, w tym ustalenie sposobu kalkulacji oraz rynkowego poziomu cen

 4. przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez podmioty powiązane

 5. analizę rodzajów ryzyka w zakresie cen transferowych obejmująca identyfikację, minimalizację

 6. oraz zastosowania instrumentów umożliwiających jego ograniczenie lub eliminację

 7. identyfikacja przepływów transakcyjnych oraz alokacja zysków pomiędzy zakładem, centralą i jednostkami powiązanymi

 8. ustalenie ośrodków odpowiedzialności za poszczególne czynności

 9. gromadzenie danych i ich archiwizację

 10. identyfikację transakcji i elementów generujących ryzyko z zakresu cen tran- sferowych

Prawidłowe zarządzanie transakcjami wewnątrzgrupowymi to kwestia, za którą odpowiedzialność powinni ponosić wszyscy członkowie danej grupy kapitałowej. Wszelkie słabości w tym zakresie, wynikają z braku zagwarantowania odpowiedniej odpowiedzialności, strategii i przejrzystości w procesie prawidłowego ustalania warunków transakcji wewnątrzgrupowych.


Wzrastające zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych oznacza, iż grupy kapitałowe powinny wykazywać się większą dyscypliną, lepszym współczynnikiem kontroli wewnętrznej a także większym stopniem odpowiedzialności. Niedostosowanie się do istniejących i nowo powstających przepisów i regulacji prawnych może stanowić zagrożenie dla działalności biznesowej podmiotów oraz zwiększać ryzyko w obszarze sankcji podatkowych.


Przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę istniejące ryzyka związane z nierynkowymi warunkami transakcji wewnątrzgrupowych. Podmioty, które stosują ceny nierynkowe lub nie posiadają prawidłowej dokumentacji podatkowej, narażone są na ryzyko doszacowania dochodu od transakcji wewnątrzgrupowych.


Powyższe ryzyka sprawiają, iż w wielu przedsiębiorstwach posiadanie polityki cen transferowych i procedur zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi staje się narzędziem służącym do maksymalnego ograniczenia ryzyka podatkowego, jak również pozwala na spójne zarządzanie transakcjami wewnątrzgrupowymi. W związku z tym, polityka cen transferowych, staje się dla przedsiębiorców coraz bardziej istotnym elementem w procesie ustalania warunków transakcji wewnątrzgrupowych.


Partner
Anna Kubicz
Doradca podatkowy

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Text Shortcode

Meet the most advanced live website builder on WordPress.

Featuring latest web technologies,enjoyable UX and theText Shortcode

Meet the most advanced live website builder on WordPress.

Featuring latest web technologies,enjoyable UX and the


Text Shortcode

Meet the most advanced live website builder on WordPress.

Featuring latest web technologies,enjoyable UX and the